Komunikační rozhraní z elektroměru pro využití zákazníkem

8. Komunikační rozhraní z elektroměru pro využití zákazníkem

8.1. Typy komunikačních rozhraní

ČEZ Distribuce, a. s. poskytuje výstupy z elektroměru pomocí rozhraní:

 • S0 (impulzní výstup)
 • metrologická dioda
 • optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru) pro měření typu C

Využívání těchto komunikačních rozhraní není bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. povoleno.
V případně poruchy komunikačního rozhraní elektroměru S0, metrologické diody nebo optického rozhraní nebo při výměně měřidla neodpovídá ČEZ Distribuce, a. s. za případné škody na straně zákazníka a nenese odpovědnost za zařízení zákazníka.
Odečty realizované zákazníkem prostřednictvím zde uvedených komunikačních rozhraní nenahrazují zákonné odečty společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Řešení komunikačního rozhraní z elektroměru pomocí S0 je doporučený způsob pro využití impulzních výstupů z elektroměru.

 

8.1.1. S0 (impulzní výstup)

Výstupní impulzy z elektroměru je možné poskytovat za předpokladu galvanického oddělení obvodů optočlenem. Lze využít zařízení bez tarifního vstupu (např. typ ES4001R) nebo s tarifním vstupem (např. JA-150EM-DIN).
Další možností je použití radiového modulu s bateriovým napájením při dodržování ustanovení ČSN 62 053-31.
Ke svorkám impulzního výstupu elektroměru je možné připojit vždy jen jeden optočlen / radiový modul.
Optočlen / radiový modul si pořizuje na své náklady zákazník, jeho napojení na elektroměr provede pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s. Schéma příkladu zapojení optočlenu je uvedeno v příloze č. 10.

Podmínky pro instalaci optočlenu:

 • umisťuje se do plombované části rozváděče;
 • propojení optočlenu je provedeno vodiči o průřezu 1,5 mm2 Cu, pro + pól červená barva vodiče a pro - pól bílá barva (v souladu s normou je značení tmavě modrou barvou přípustné pouze do 8. 9. 2020);
 • umístění optočlenu včetně jeho napájecího zdroje nesmí omezovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek dle tabulky č. 3;
 • síťové napájení optočlenu bude řešeno z měřené části elektroměrového rozváděčem přednostně z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou.

Při použití optočlenu s tarifním vstupem musí být tento vstup připojen obdobně jako vodič ATC v příloze č. 6 a označen návlečkou TAO.

8.1.2. Metrologická dioda (impulzní výstup)

Snímač metrologické diody si pořizuje na své náklady zákazník, včetně jeho připevnění na elektroměr, za níže uvedených podmínek:

 • upevnění snímače metrologické diody musí být odnímatelné bez použití nástroje; upevnění snímače metrologické diody se doporučuje nalepením kovové podložky pod optickou sondu pomocí oboustranné lepicí pásky tak, aby nebyly zakryty údaje na štítku elektroměru. Lepení sondy přímo na kryt elektroměru bez podložky, je nepřípustné;
 • snímač metrologické diody včetně přívodního kabelu musí být na elektroměru upevněn tak, aby nezakrýval čárový kód elektroměru, technické údaje na štítku elektroměru a údaje zobrazené na displeji;
 • při montážních pracích společnosti ČEZ Distribuce, a. s., může být snímač metrologické diody odpojen, opětovné zprovoznění si zajišťuje zákazník.

8.1.3. Optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru)

 Optické rozhraní elektroměru slouží primárně pro potřeby společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Jedná se o optické rozhraní (IR port), které je definováno normou IEC 62056-21:2002 (ČSN EN 62056-21:2004) s obousměrným digitálním komunikačním protokolem nad optickou transportní vrstvou, představovanou dvěma páry optických prvků vysílač - přijímač.
Schválená zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní jsou zveřejněna na webových stránkách ZDE.
Zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní si pořizuje na své náklady zákazník, včetně jeho připevnění na elektroměr. Musí splňovat níže uvedené podmínky:

 • zařízení musí být předloženo výrobcem k testování a schváleno společností ČEZ Distribuce, a. s.;
 • zařízení může být použito jen u elektroměrů pro měření typu C bez dálkového přenosu údajů;
 • zařízení včetně jeho napájecího zdroje nesmí omezovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek dle tabulky č. 3;
 • síťové napájení zařízení bude realizováno z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou;
 • četnost komunikace s elektroměrem smí být maximálně jednou za 15 minut;
 • poskytovatel zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní zajistí, že toto zařízení nebude ukládat k archivaci ani předávat zákazníkovi jakákoliv jiná data než z níže uvedených registrů:
  • 1.8.1: Energie +A (odebraná energie v tarifu T1);
  • 1.8.2: Energie +A (odebraná energie v tarifu T2);
  • 2.8.0: Energie -A (dodaná energie celkem P);
  • C.1.0: výrobní číslo elektroměru.
 • zařízení nebo snímač optického rozhraní musí splňovat ustanovení normy ČSN EN 62056-21:2004 kapitoly 4.3.2 Charakteristické údaje magnetu;
 • zařízení nebo snímač optického rozhraní včetně přívodního kabelu musí být na elektroměru upevněn tak, aby nezakrýval čárový kód elektroměru, technické údaje na štítku elektroměru a údaje zobrazené na displeji - platí pro elektroměrové rozváděče s odnímatelným krytem (maskou);
 • při montážních nebo servisních činnostech a při odečtech stavů elektroměru (zejména optickou sondou) zajišťovaných společností ČEZ Distribuce, a. s., může dojít k odpojení zařízení nebo snímače optického rozhraní zákazníka, opětovné zprovoznění si zajišťuje zákazník.

8.2. Společná ustanovení pro komunikační rozhraní

Zařízení pro přenos údajů z rozhraní elektroměru musí splňovat následující podmínky:

 • nesmí ovlivňovat funkci elektroměru nebo spínacího prvku a nesmí se mimo snímačů dle kapitoly 8.1.2 a 8.1.3 na ně upevňovat nebo umisťovat;
 • umístění zařízení v rozváděči nesmí omazovat definovaný prostor pro elektroměr a spínací prvek (je-li použit) dle tabulky č. 3 a musí umožnit provádění montážních a servisních činností a odečtů stavů elektroměrů zajišťovaných společností ČEZ Distribuce, a. s.;
 • upevnění zařízení nebo snímače metrologické diody nebo optického rozhraní na elektroměru nesmí ovlivňovat jeho funkce, narušovat mechanicky nebo chemicky jeho kryt a musí umožnit činnosti zajišťované společností ČEZ Distribuce, a. s., viz výše;
 • umisťuje se přednostně mimo plombovatelnou část elektroměrového rozváděče.

Bližší informace k podmínkám poskytování komunikačního rozhraní jsou k dispozici na webových stránkách ZDE.