Schémata zapojení

16. Schémata zapojení

Zapojení měřicích zařízení musí odpovídat schématům v přílohách č. 1 - 14 uvedeným v těchto Připojovacích podmínkách.

Jednofázová zapojení se odvozují z uvedených třífázových.

16.1. Přílohy - přehled schémat

1. Zapojení třífázového jednotarifového elektroměru – soustava TN-C
2. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C bez blokování spotřebičů
3. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW
4. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW
5. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem – soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a dalších topných elektrických spotřebičů
6. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem pro sazby v zapojení s tepelným čerpadlem a pro vytápění topným elektrickým spotřebičem – soustava TN-C
7. Zapojení skupinového ovládání dvou až tří třífázových dvoutarifových elektroměrů instalovaných v jednom rozváděči, ovládaných jedním spínacím prvkem s blokováním ohřevu teplé užitkové vody - soustava TN-C
8. Zapojení třífázového dvoutarifového průběhového elektroměru připojeného přes MTP s ovládacím relé – soustava TN-C
9. Zapojení elektroměru při změně soustavy v elektroměrovém rozvaděči z TN-C na TN-C-S
10. Zapojení rozhraní pro využití impulzního výstupu z elektroměru s optočlenem
11. Zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem - soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a ohřívačů TUV pro sazbu C 46d
12. Informativní schéma možnosti provedení Total a Central Stop
13. Příklady připojení odběrných míst z HDS
14. Vzory možných zapojení vývodů vedených z jedné HDS pro více odběrných míst

16.2. Přiřazení distribučních sazeb k schématům zapojení

Distribuční sazba Č. přílohy Poznámka
C 01d, C 02d, C 03d 1  
C 25d, C 26d  3 (4, 7)  (4) V případě instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW.
(7) Pro spínání TUV prostřednictvím vícesystémového spínacího prvku.
C 27d 2  
C 35d 4 Sazba C 35d se nově nepřiznává.
C 45d 5 Sazba C 45d se nově nepřiznává.
C 46d 11  
C 55d, C 56d 6 Sazba C 55d se nově nepřiznává.
C 62d 1  
 D 01d, D02d 1  
 D 25d, D 26d  3 (4, 7)  (4) V případě instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10kW.
(7) Pro spínání TUV prostřednictvím vícesystémového spínacího prvku.
 D 27d 2 (3) (3) Blokování spotřebičů není u této sazby povinné. Pokud zákazník blokování vyžaduje, bude umožněno. 
 D 35d 4 Sazba D 35d se nově nepřiznává. 
 D 45d, D 57d 5 Sazba D 45d se nově nepřiznává.
 D 55d, D 56d, D 57d 6 Sazby D 55d, D 56d se nově nepřiznávají.
 D 61d 2 (3) Blokování spotřebičů není u této sazby povinné. Pokud zákazník blokování vyžaduje, bude umožněno.

16.3. Doplňující technické informace k schématům zapojení

V odběrných místech s akumulačním ohřevem teplé užitkové vody (dále TUV) je přípustné realizovat skupinové ovládání až tří elektroměrů pomocí jednoho vícesystémového spínacího prvku dle přílohy č. 7. V ostatních případech dvoutarifových distribučních sazeb je ovládání blokování spotřebičů u každé měřicí soupravy řízeno zásadně samostatným spínacím prvkem. Jednotlivé přepínací systémy spínacího prvku pak samostatně ovládají tarifní zařízení příslušných elektroměrů a stykače příslušných blokovaných spotřebičů bez použití dalších pomocných prvků.

V odběrných místech s akumulačním vytápěním a ohřevem TUV, kdy celkový příkon instalovaných akumulačních spotřebičů převyšuje 10 kW, musí být blokování rozděleno na akumulační vytápění a ohřev TUV – tj. na 2 samostatné stykače.

Napájení všech cívek stykačů musí být připojeno na stejnou fázi a odjištěno (doporučuje se L1).

Napájení stykače fází, při použití proudového chrániče, musí být připojeno před tímto proudovým chráničem.

Ovládání stykačů blokovaných spotřebičů je možné provést také bezdrátově. Funkčnost blokování garantuje zákazník v souladu s podmínkami platného cenového rozhodnutí vydávaného Energetickým regulačním úřadem. Bezdrátovým ovládáním stykačů se rozumí využití vysílače a přijímače k přenosu stavu výstupních kontaktů přijímače HDO v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Pokud vysílač vyžaduje síťové napájení, bude realizováno z vývodní svorkovnice pomocí svorky s integrovanou pojistkou.

Nabíjení elektromobilu pro zákazníky kategorie C tvoří samostatné odběrné místo napájené samostatným přívodem a měřené samostatným elektroměrem.

Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem pro zákazníky kategorie C tvoří samostatné odběrné místo napájené samostatným přívodem a měřené samostatným elektroměrem.

Vytápěcí soustava s přímotopnými nebo hybridními elektrickými spotřebiči pro vytápění pro zákazníky kategorie C tvoří samostatné odběrné místo napájené samostatným přívodem a měřené samostatným elektroměrem.

U sazeb s tepelným čerpadlem pro zákazníky kategorie D je povinné blokování ohřevu TUV a topných elektrických spotřebičů, pouze pokud jde o spotřebiče, které nejsou součástí tepelného čerpadla (v příloze č. 6 jsou vodiče označeny čárkovaně).

Pokud zákazník požaduje informaci o nízkém tarifu pro automatiku tepelného čerpadla, připraví ovládací vodič s označením ATC k spínacímu prvku. Tento vodič není povinný.

Pohon kompresoru tepelného čerpadla nesmí být blokován.