Prozatímní zařízení

13. Prozatímní zařízení

Elektroměrový rozváděč pro připojení prozatímního odběrného místa musí být trvale přístupný pověřeným pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s., i v době nepřítomnosti zákazníka. Trvale přístupné musí být i měřicí zařízení.

Místo připojení k DS určuje pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s. Elektroměrový rozváděč musí být umístěn co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti obvykle do vzdálenosti 3 m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10 m od tohoto místa.
V odůvodněných případech lze dle místních podmínek připustit delší připojovací vedení.

Za bezpečný stav prozatímního elektrického zařízení od jeho zřízení až po jeho odstranění zodpovídá pověřená osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Přívodní vedení musí být celistvé a vhodně mechanicky chráněno proti poškození, musí být ukončeno na přívodní svorkovnici, hlavním vypínači nebo hlavním jističi elektroměrového rozváděče. Provedení zásuvky je nepřípustné.
Průřez přívodního vedení musí odpovídat proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem.

Prozatímní elektroměrový rozváděč musí být proveden a provozován v souladu
s příslušnými technickými a bezpečnostními normami a s požadavky kapitol 5–11, 13–16 těchto Připojovacích podmínek. Stupeň krytí prozatímního rozváděče musí odpovídat charakteru místa, kde je zařízení momentálně umístěno.

Požadavky zajišťující bezpečnost provozování řeší ČSN 34 1090 ed. 2.

Pokud je hlavní vypínač umístěn v neměřené části mobilního elektroměrového rozváděče, musí jeho provedení znemožňovat neoprávněný odběr.