Elektroměrové rozváděče – nepřímé zapojení

11. Elektroměrové rozváděče - nepřímé zapojení

Nepřímé zapojení elektroměru s MTP se používá nad 80 A jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem.

Poloha a rozmístění instalovaných prvků musí umožňovat bezpečnou instalaci nebo výměnu přístrojů měřicí soupravy a komunikačních přístrojů a přístup ke všem prvkům měřicího řetězce.

Pokud jsou za panelem pro instalaci elektroměru umístěny mimo spojovací vedení další prvky měřicí soupravy, pak musí být panel v pohyblivém provedení (vyklopení podle svislé osy).

Pohyblivý panel musí umožnovat vyklopení umožňující dostatečný přístup k prvkům měřicí soupravy umístěné za panelem i po instalaci elektroměru.

11.1. Měřicí transformátory proudu

MTP musí mít jmenovitý převod XXX/5 A, musí být dimenzovány na jmenovitou zátěž dle tabulky č. 6, třídy přesnosti 0,5 S (nebo přesnější) s čitelnými výrobními štítky. Lze použít pouze typy MTP v souladu s platnou legislativou České republiky
a úředně ověřené autorizovaným metrologickým střediskem. Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa a při náhradách vadných MTP je vyžadováno potvrzení o ověření stanoveného měřidla. 

MTP musí být instalovány svorkou P1 (K) směrem k distribuční síti a zároveň tak, aby štítky se jmenovitými parametry byly přístupné a čitelné. Svorkovnice sekundárních svorek musí být vybaveny plombovatelným krytem.

MTP se umísťují mimo část určenou k osazení elektroměru.

Jmenovitá hodnota primárního proudu MTP musí odpovídat proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Jmenovité hodnoty primárního proudu MTP musí být ve všech fázích shodné a musí odpovídat hodnotám 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 [A] (a u vyšších hodnot násobky 10×) dle ČSN EN 60044-1. Přiřazení MTP k příslušným proudovým hodnotám hlavních jističů je uvedeno
v tabulce č. 5.

Každá změna proudové hodnoty hlavního jističe či primárního proudu MTP musí být předem odsouhlasena pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

Tabulka č. 5: Přiřazení MTP k proudovým hodnotám hlavních jističů

Pokud bude snížena proudová hodnota hlavního jističe pod 50% včetně jmenovité hodnoty primárního proudu MTP, pak musí být MTP vyměněny za příslušné dimenzované.

Na MTP, sloužící pro obchodní měření, nesmí být napojeno žádné jiné měřicí nebo kontrolní zařízení. MTP jsou vždy v majetku zákazníka.

11.2. Zkušební svorkovnice

Elektroměry musí být připojeny přes schválenou zkušební svorkovnici, přičemž instalovaná zkušební svorkovnice se montuje v blízkosti elektroměru vždy
v předepsané poloze tak, aby po rozpojení napěťových propojek nedošlo k jejich samovolnému spojení. Je preferováno kompaktní, nerozebíratelné provedení svorkovnice (např. ZS-1b).

Zkušební svorkovnice musí umožňovat:

 • bezpečné rozpojení /spojení každého napěťového okruhu s možností aretace;
 • bezpečné zkratování /odzkratování každého MTP;
 • řazení svorek musí odpovídat schématu v příloze č. 8;
 • sériové připojení kontrolního přístroje do proudového okruhu každého MTP
  bez přerušení proudového měřicího obvodu.

Napěťové okruhy se propojí se zkušební svorkovnicí přes pojistkový odpínač
s pojistkami 2 A a charakteristikou gG.

11.3. Průřezy a barevné značení vodičů

Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno
bez přerušení v celistvých délkách dle tabulky č. 6.

Tabulka č. 6: Průřezy a barevné značení vodičů 

11.4. Ovládací relé

Ovládací relé musí splňovat tyto technické požadavky:

 • typ relé: elektromagnetické, výkonové;
 • galvanické oddělení ovládací a ovládané části;
 • jmenovité napětí cívky: 230V AC;
 • proud odebíraný cívkou: max. 100mA;
 • počet kontaktů: minimálně jeden přepínací kontakt;
 • proudové zatížení kontaktu: dle připojené zátěže;
 • montáž: relé umístit do plombovatelného modulového krytu.