1. Úvod

Aktuální znění Připojovacích podmínek ke stažení ZDE.

V souladu s platným zněním energetického zákona vydává ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy v rámci své působnosti, Připojovací podmínky nn pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí (dále jen Připojovací podmínky), které jsou dle Pravidel provozování distribučních soustav jejím vnitřním standardem.

Tento dokument je vytvořen v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, § 49 odst. 2 a s technickými normami ČSN 33 2130 ed. 3, s PNE 35 7030 ed. 2
a PNE 35 7000. Navazuje na Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), přičemž podrobněji určuje umístění a zapojení měřicích zařízení v odběrných místech napojených na napěťovou hladinu nn a popisuje provedení elektrických přípojek a jištění přívodního vedení nízkého napětí.

Připojovací podmínky vstupují v platnost dnem vydání a ruší platnost předchozích Připojovacích podmínek. Odběrná místa zřizovaná na základě smluv o připojení nebo smluv o smlouvách budoucích uzavřených před dnem vydání těchto podmínek se řídí předchozími Připojovacími podmínkami.

Způsob umístění a zapojení měřicího zařízení musí být zákazníkem nebo jeho zástupcem projednán s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., před započetím elektroinstalačních prací. Pokud nebyla tato zásada dodržena a umístění, popř. zapojení měřicích zařízení neodpovídá ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění a těmto Připojovacím podmínkám, není povinností ČEZ Distribuce, a. s., osadit měřicí zařízení a započít dodávku elektřiny.

U nových odběrných míst, před navýšením proudové hodnoty hlavního jističe, před změnou sazby související se změnou charakteru odběru (např. instalace elektrického vytápění) na stávajících odběrných místech je nutno předem podat žádost o připojení/změnu rezervovaného příkonu a uvést požadovanou velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem.

Změny je možné provádět až na základě uzavřené smlouvy o připojení/smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a v souladu s Technickými podmínkami připojení ve smlouvě obsaženými.

Pro přiznání konkrétní distribuční sazby je nutné splnit podmínky uvedené v platném cenovém rozhodnutí ERÚ.