ZE 110

ZE 110
ZE 110
ZE 110
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Měření elektrické energie statickými elektroměry ZE110.D0 je indikováno blikáním červené diody v prostoru štítku přístroje a zobrazováním na podsvíceném displeji přístroje. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů podle aktivovaného tarifu a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Přepínání vysokého (VT) T1 a nízkého (NT) T2 tarifu u elektroměru pro měření ve dvou tarifech je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen jednofázový elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typ ZE110.D0.14C392-02.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud displej elektroměru nezobrazuje všechny údaje dle popsaných variant nebo zobrazuje jiné hodnoty nebo displej nezobrazuje, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě neprodleně oznamte tuto skutečnost telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Jednofázový elektroměr ZE110.D0.10X391-02 pro přímé měření v jednom tarifu zobrazuje na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Na displeji je trvale zobrazována energie odebíraná v tarifu T1 dle obrázku.

Informace na štítku elektroměru důležité pro identifikaci typu elektroměru na odběrném místě. Rozmístění jednotlivých informací na štítku je totožné pro oba typy elektroměrů.

Jednofázový elektroměr ZE110.D0.14C392-02 pro přímé měření ve dvou tarifech, zobrazuje na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Zobrazování naměřených hodnot na displeji v jednotlivých tarifech se automaticky přepíná v intervalu 8 vteřin. Označení T1 znamená vysoký tarif a T2 nízký tarif. Signalizace aktivního tarifu, do kterého je právě zaznamenáván odebíraný elektrický proud, je indikováno symbolem trojúhelníku buď nad T1 nebo T2. Příklady možných variant zobrazení jsou na obrázcích.