Stav povolovacího procesu

Plán územního rozvoje (PÚR)
  • Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo společnosti KAPA zpracování územní studie, jejíž závěry byly promítnuty do PÚR
  • Kritéria a podmínky: Minimalizovat dopady na životní prostředí, zejména v úseku procházejícím přes velkoplošná zvláště chráněná území.
Zásady územního rozvoje (ZÚR)
  • ZÚR Ústeckého kraje – vymezují jako územní rezervu koridor pro výstavbu vedení VVN 110 kV TR Varnsdorf – TR Nový Bor. ER 8 (šířka koridoru 600 metrů).

  • ZÚR Libereckého kraje – Koridory nadmístního významu. V odůvodnění požadavek na podzemní kabelové vedení trasy.

Proces EIA
  • Dokončeno výběrové řízení na zpracovatele dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA). V dubnu 2017 bylo zpracováno a následně doručeno na Ministerstvo životního prostředí - Oznámení EIA. V srpnu 2017 byly zveřejněny závěry zjišťovacího řízení. V současné době probíhá hodnocení vlivu na životní prostředí. Dne 14.1.2019 se uskutečnilo veřejné projednání záměru.
 Zpracování PD
  • V průběhu března 2017 bylo zahájeno "výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace", které bylo dokončeno v srpnu 2017. V současné době probíhá příprava pro zpracování projektové dokumentace.
Územní  řízení  
Stavební řízení