Preferovaná řešení

Z důvodu zvýšení spolehlivosti zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií je třeba provést úpravy na rozvodnách 110 kV TR Česká Lípa Dubice a TR Varnsdorf. Dále realizovat výstavbu nového vedení 110 kV v úseku TR Česká Lípa SEVER – TR Varnsdorf o délce cca 36 km.

Trasa nového vedení je rozdělena na 4 části

 • TR Česká Lípa Dubice – stožár č. 13 V1501/V1509
  stávající dvojité vedení 110kV V1501/V1509 až ke stožáru č.13 (odbočka k TR Česká lípa sever) bude v tomto úseku demontováno včetně podpěrných bodů (stožárů) a nahrazeno jednoduchým vedením 110 kV (délka cca 2,3 km).
 • PB č. 13 V1501/V1509 – Volfartice
  koridor pokračuje v trase původního dvojitého vedení 110kV V1501/V1509 až ke stožáru č.39 jižně od Volfartic. Tento úsek bude demontován včetně podpěrných bodů a nahrazen trojitým vedením 110/35/35kV.
 • Volfartice – Nový Bor
  koridor pokračuje v trase vedení 110kV VN7434 CL Dubice / VN7303 Česká Kamenice, které je v současné době provozováno napětím 35 kV, kolem Slunečné, Skalice u České Lípy přes Okrouhlou až k areálu Crystalexu v Novém Boru, kde končí na stožáru č. 37 (vedení má samostatné číslování). Zde vznikne dvojité vedení, jeden potah bude provozován napětím 110 kV a druhý potah napětím 35kV. Délka této trasy je cca 8km. Původní dojité vedení 110kV provozované na hladině 35kV (typ soudek) bude kompletně demontováno včetně podpěrných bodů a odbourání betonových základů a bude nahrazeno novým vedením.
 • Nový Bor – TR Varnsdorf
  bude realizováno jako nové jednoduché vedení 110 kV a bude začínat odbočením z vedení VN 7434 / VN 7303 Česká Kamenice u areálu Crystalexu v Novém Boru na podpěrný bod č.37 a povede směrem ke Svoru. Za obcí Svor vedení přechází do kabelu a pokračuje až k lokalitě Nová Huť resp. Stožecké sedlo. Dále pokračuje opět jednoduchým vzdušným vedením směrem k Dolnímu Podluží a končí v TR Varnsdorf. Vzdušné vedení v tomto úseku bude navrženo jako jednoduché vedení 110kV, uspořádání vodičů, typy stožárů, barva nátěru a výška podpěrných bodů bude konzultována se zástupci CHKO a AOPK. Tato navrhovaná trasa je v souladu se studiemi zpracovanými na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj a DSO.

Celková trasa vedení 4. etapy

Mapa níže zobrazuje variantní řešení trasy nové části vedení budoucí linky velmi vysokého napětí 110kV Česká Lípa - Varnsdorf.
Účelem výstavby tohoto vedení je posílit spolehlivost dodávky elektrické energie v regionu a vytvořit podmínky pro zajištění rostoucí spotřeby současně se zajištěním vysoké spolehlivosti dodávek elektřiny všem odběratelům. Úsek Česká Lípa - Nový Bor je navržen v trase stávajícího vzdušného venkovního vedení. Modrý úsek představuje podzemní kabelové vedení, které prochází přes CHKO. Zbytek trasy je navrhován jako jednoduché venkovní vzdušné vedení. Jednotlivé varianty jsou v současné době posuzovány v procesu EIA.