Nejčastější otázky

 1. Proces EIA se již v minulosti uskutečnil a byl negativní. Proč je projekt předkládán znovu?

  Situace, technické řešení i vstupní předpoklady se změnily. Přicházíme s novým řešením v novém koridoru. Určení optimální trasy bylo předmětem několika vyhledávacích studií a ty byly posuzovány z několika pohledů (technický, dopad na ŽP, zásah do krajinného rázu, spolehlivostní, ekonomický atd.). Navržené technické řešení je ohleduplné ke krajině i ŽP, v maximální možné míře využívá koridoru stávajících energetických vedení a ostatních inženýrských staveb a stávající infrastruktury (silnice i. třídy, plynovod, železnice atd.).

 2. Proč je potřeba více elektřiny? Ve srovnání s obdobím před rokem 1990, kdy zde v regionu fungoval průmysl, přece nemůže být větší spotřeba elektřiny?

  Do oblasti Šluknovského výběžku je přenášen výkon 40 – 45 MW na vzdálenost 57 km. Zatížení celého výběžku přesahuje přenosové možnosti stávajícího dvojvedení 35 kV a tudíž nelze garantovat bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie celého Šluknovského výběžku. V případě vážnějšího poškození přívodního dvojvedení 110 kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru) hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti.

  Celková spotřeba průmyslových odběrů sice klesla, ale naopak došlo k navýšení spotřeby v oblasti služeb a přirozenému nárůstu v oblasti maloodběru. Z globálního pohledu je spotřeba regionu na cca 93 % maxima devadesátých let. Za předpokladu přirozeného růstu cca 1-1,5 % ročně (predikce dle státní energetické koncepce) bude spotřeba regionu do cca 10 let dosahovat těchto maxim.

 3. Nepřijde vám nesmyslné stavět vrchní vedení ve zdejších klimatických podmínkách (vítr, sníh, …)? Kolik kalamit zde máte zmapováno?

  Výstavba vrchního vedení má z našeho pohledu větší smysl než kabelová varianta. Distributor elektřiny je ze zákona povinen zajistit spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie všem odběratelům (stávajícím i budoucím). S ohledem na zhoršující se stav vedení a měnící se klimatické podmínky vnímáme zvyšující se riziko selhání energetické infrastruktury se všemi důsledky – několikahodinové, v extrému až několikadenní výpadky. Z tohoto důvodu nám výstavba nového vedení do ŠV dává smysl
  Nové technologie výstavby venkovních vedení, kvalitní práce a materiály jsou zárukou spolehlivosti.

 4. Proč chcete stavět nové vedení do Šluknovského výběžku?

  Výstavba nového vedení je důležitá z těchto důvodů:

  • podpora a umožnění ekonomického rozvoje regionu (zvýšení zaměstnanosti, snížení socio-ekonomického napětí atd.)
  • zajištění spolehlivosti dodávek elektrické energie  a umožnění budoucího rozvoje regionu – možnost připojování nových kapacit (domácnosti, průmysl, drobná výroba, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu)
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti energetické infrastruktury
  • eliminace krizových situací v dodávce elektřiny do Šluknovského výběžku
 5. Nebude vedení rušit TV a mobilní signál?

  Nové vedení nebude rušit TV ani mobilní signál. Použitá technologie je odzkoušena na více místech v ČR a k ovlivnění signálu téměř nedochází. Pokud se tak stane okamžitě ve spolupráci s Českými telekomunikacemi zjednáváme nápravu.

 6. Můžete porovnat ochranné pásmo a další omezení u vrchního a kabelového vedení?

  Kabelové vedení 110 kV má zákonem stanovené ochranné pásmo 1m na každou stranu od krajního vodiče. Nad kabelovým vedením není možné vysazovat trvalý porost a kabelové vedení nelze přejíždět technikou o hmotnosti vyšší 6 tun. Každých cca 600 -  800 metrů musí být zřízeno spojkoviště, což je betonové lože v délce až 8 metrů, šířce cca 1,5 metru a hloubce cca 1,8 metru. Ke každému spojkovišti je nutné zajistit trvalý přístup, nejlépe ve formě komunikace pro příjezd techniky a mechanizace k zajištění provozu a případných oprav poruch. V kopcovitém terénu je nutné kabelové vedení speciálně kotvit a nevést ho v přímém směru. Kabelové vedení má kratší životnost a je složitější z hlediska přístupu a odstraňování poruch. Vrchní vedení má ochranné pásmo 12m od krajního vodiče tj. v rozmezí 27 - 35 metrů, ale i v ochranném pásmu může být vysazena zeleň do výšky 3m. Stožáry jsou kladeny s odstupem cca 200 - 300 m (ovlivněno reliéfem krajiny a počtem lomů) a jejich výška se pohybuje v rozmezí od cca 27 - 35m. Vrchní vedení má delší životnost a je jednodušší  na údržbu a při vyhledávání a odstraňování poruch.

 7. Jaká bude výška sloupů a už se ví jejich přesné umístění?

  Venkovní vedení je zpravidla provedeno na mřížových podpěrných bodech – stožárech s odstupem cca 200 - 300 m. Výška standardně používaných stožárů vvn se pohybuje v rozmezí od cca 27m do 35 m. Vzdálenost a výška podpěrných bodů je ovlivněna počtem lomových bodů a reliéfem krajiny. Přesné umístění stožárů a jejich výška bude určena na základě výstupů studie EIA a detailně popsána v PD.

 8. Podle právníka prý zastupitelstvo obce nesmí dát souhlas s výstavbou vedení, čekalo by je trestní oznámení. Je to pravda?

  Za předpokladu, že je záměr výstavby vedení v souladu s územním plánem obce a byl řádně projednán na zastupitelstvu nebo radě obce je možné vydat souhlasné stanovisko s výstavbou.

 9. Slyšeli jsme, že se zde v regionu bude stavět vedení 400kV do Spolkové republiky Německo?

  Odpověď na tuto otázku není v kompetenci ČEZ Distribuce, a.s., ale podle nám dostupných informací nemá společnost ČEPS, a.s. takovýto záměr ve svém strategickém plánu. Koridor pro takovéto vedení není zapracován v žádném územním plánu ani územně analytických podkladech. 

 

Případné dotazy k záměru projektu vedení "110 kV Nový Bor - Varnsdorf" můžete zasílat na e-mail ondrej.horak(zavináč)cezdistribuce.cz.