Inovace

Testování nových technologií formou pilotních projektů

Dynamický rozvoj v elektroenergetice, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, zcela mění dlouholetý model distribuční soustavy s jednosměrným tokem výkonu od velkých elektráren ke spotřebitelům. Vlivem velkého množství připojených menších zdrojů (fotovoltaických a malých vodních elektráren, bioplynových stanic a kogeneračních jednotek) dochází k postupným změnám v chodu soustavy a ve výkonové bilanci. Současně vzniká nová skupina zákazníků (tzv. prosumers), kteří celou nebo část své spotřeby pokrývají výrobou energie z vlastního zdroje a případný přebytek dodávají do distribuční soustavy.

Proto se již před několika lety společnost ČEZ Distribuce zaměřila na oblast tzv. Smart Grids - chytrých sítí. Realizace těchto sítí se neobejde bez nových technologií pro měření, ovládání a komunikaci. Vybrané nové technologie je nutné nejprve zodpovědně otestovat formou pilotních projektů, aby po plošném nasazení nebyla ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy, resp. dodávek elektřiny do všech odběrných míst.

Realizace projektů umožní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., včas reagovat na budoucí vývoj v oblasti elektroenergetiky, kdy lze očekávat v evropském kontextu postupný přechod k Active grid managementu a zavádění smart grid řešení jako nákladově efektivního protipólu k tradičnímu přístupu posilování sítí. Bez nových technologií není reálné úspěšně zvládnout nasazení chytrých elektroměrů a očekávaný vývoj v oblasti elektromobility a akumulace.