Volná distribuční kapacita

Údaje o volné distribuční kapacitě na distribučních transformátorech 110 kV/vn a vedeních 110 kV společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o možnostech distribuce, které zahrnují údaje o volné distribuční kapacitě na vedeních 110 kV ČEZ Distribuce, a. s., a na distribučních transformátorech 110 kV/vn ČEZ Distribuce, a. s. Uvedené údaje se vztahují k distribuci elektřiny v daných místech distribuční soustavy z pohledu odběru. Volnou kapacitu pro připojování zdrojů k distribuční soustavě je nutné posuzovat komplexněji s přihlédnutím na více parametrů, jako jsou například nadlimitní přetoky do přenosové soustavy nebo zpětné ovlivnění kvalitativních parametrů elektrické energie. Mapu s vyznačením lokalit  s možností připojování výroben z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy naleznete v části Možnosti připojování nových výroben.

Volná transformační kapacita na distribučních transformátorech 110 kV/vn ČEZ Distribuce, a. s.

Volná distribuční kapacita na vedeních 110 kV ČEZ Distribuce, a. s.