Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., vychází ze sedmi principů firemní kultury Skupiny ČEZ. Společnost si uvědomuje svou odpovědnost ke všem účastníkům, kteří mohou být ovlivněni aktivitami společnosti a zavazuje se vůči těmto subjektům dosahovat vysokých standardů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci s ohledem na aplikaci právních a ostatních požadavků jako minimální dosahované úrovně řízení BOZP.

Cílem strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na ní navazujícího systému řízení je provádět taková technická a organizační opatření, která dokáží na pracovištích společnosti snížit, případně úplně odstranit rizika vedoucí k poškození zdraví.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je základem pro vytvoření funkčního systému pro řešení problematiky BOZP, zahrnujícího řízení rizik, který vytváří podmínky pro zajištění zdraví spolupracovníků i ostatních osob, posiluje prvky kultury práce a vytváří podmínky pro celkovou integraci procesu.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stálé zlepšování pracovních podmínek, znalost předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení je nedílnou součástí plnění pracovních povinností všech zaměstnanců.

Hlavními činnostmi společnosti na úseku BOZP jsou

  • vytváření koncepcí v oblasti BOZP a zpracovávání řídících dokumentů,
  • naplnění zákonných požadavků a dalších opatření, která podporují správnou praxi v oblasti BOZP,
  • vytvoření podmínek pro bezpečnou práci na všech pracovištích a provozovaných technologiích distribuční soustavy,
  • dosažení a prokázání výkonnosti prostřednictvím řízení svých rizik v souladu se svou politikou a cíli v oblasti BOZP,
  • stanovení preventivních opatření vedoucích ke snižování případně úplnému odstranění pracovních úrazů a nemocí z povolání,
  • posílení koordinace kontrolní činnosti a organizace práce k dosažení funkčního systému založeného na principu plánovitosti, komplexnosti, monitorování, vzájemné informovanosti a účinné spolupráce,
  • monitorování vývoje péče o pracovní prostředí, úroveň OOPP a jejich používání včetně stavu hygienických a ergonomických podmínek na pracovištích,
  • vyhodnocování aktuálního stavu v této oblasti a navrhování opatření k eliminaci nedostatků i ve společnostech spolupracujících na zařízení vlastněném držitelem licence na distribuci el. energie,
  • zajištění efektivnosti, účinnosti, transparentnosti a ekonomické efektivity v rámci strukturovaného systému řízení BOZP, který je začleněn do komplexního řízení v rámci společnosti,
  • snížení nákladů a výdajů na opatření při součastném zajištění optimálního rozložení finančních, materiálních i lidských zdrojů.