Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zajišťována pod odborným dohledem ekologů, kteří mají jak centrální, tak i regionální působnost.

Vrcholové vedení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., vyhlašuje politiku ochrany životního prostředí (ŽP) v souladu se strategickými záměry a cíli společnosti.

Každý z ekologů odpovídá ve své působnosti při uskutečňování procesu distribuce el. energie nejen za naplňování legislativních povinností, ale i za prevenci a rozvoj v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotliví ekologové jsou představenstvem společnosti pověřeni jednat za společnost v rámci své odbornosti s místně příslušnými správními orgány.

Hlavní náplní činnosti ekologů je stanovování koncepcí ochrany ŽP, tvorba metodických předpisů, udržování a zlepšování EMS a koordinace ochrany ŽP při uskutečňování procesu distribuce elektrické energie.

Tuto činnost vykonávají především

 • dohlížením na dodržování zákonných předpisů v oblasti ochrany ŽP při činnosti společnosti,
 • řízením EMS,
 • řízením odpadového hospodářství společnosti,
 • řízením vodního hospodářství společnosti,
 • metodickým vedením odpovědných pracovníků na různých úsecích činnosti,
 • poskytováním poradenství v oblasti ekologie uvnitř podniku a pro spolupracující společnosti,
 • zajišťováním potřebné dokumentace (evidence odpadů, evidence chemických látek a PCB, tvorba havarijních plánů, připomínkováním projektových dokumentací, tvorba podkladů pro správní řízení atd.),
 • zajišťováním správného nakládání s chemickými látkami,
 • zajišťováním včasného odstraňování následků ekologických havárií,
 • monitorováním složek ŽP,
 • zajišťováním ochrany ptáků,
 • školením zaměstnanců v péči o ŽP,
 • osvětou v oblasti ochrany ŽP,
 • kontrolní činností,
 • koordinací procesu odstraňování starých zátěží,
 • komunikací se správními orgány,
 • preventivním působením,
 • připomínkováním projektů distribučního zařízení a distribučních technologií z pohledu dodržování legislativních povinností při ochraně ŽP,
 • navrhováním používání výrobků, postupů a technologií šetrných k ŽP.

Společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pravidelně vyhodnocuje environmentální dopady svých činností a přijímá opatření k eliminaci negativního vlivu na životní prostření. Mezi nejvýznamnější environmentální aspekty patří např. riziko:

 • kontaminace půdy a povrchových/podzemních vod,
 • úniku závadné látky do ŽP,
 • znečištění ovzduší SF6,
 • úrazu ptactva.

V roce 2011 získala naše společnost certifikát o shodě zavedeného systému environmentálního managementu (EMS) s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 pro proces distribuce elektrické energie vydaný Sdružením CQS. Certifikovaný systém zahrnuje všechny činnosti, útvary a zaměstnance společnosti na celém území její působnosti.

certifikat-14001