Připojení krátkodobého odběru pro rok 2017

Obecná pravidla

Pro připojení krátkodobého odběru v odběrném místě je nutné zajistit na své náklady:

  • technické prostředky pro připojení (přenosný elektroměrový rozvaděč, přívod)
  • zprávu o revizi k prokázání bezpečnosti připojovaného odběrného zařízení (přenosného elektroměrového rozvaděče), kterou předkládáte obchodníkovi při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců)
  • revizního technika, který provede na místě revizi celého připojení (včetně přívodního kabelu) a vystaví revizní zprávu, která je podmínkou pro osazení elektroměru (tuto revizní zprávu předložíte na místě pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s.)

Upozornění:

  • pokud rozvaděč, přívodní vedení nebo měřený elektrický rozvod nebude splňovat připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s., bude odběrné zařízení připojeno až po odstranění závad a předložení nové revizní zprávy
  • poplatek za připojení/odpojení krátkodobého odběru, je-li účtován, účtuje obchodník na základě podkladů od distributora v souladu s platným ceníkem
  • do žádostí vždy uvádějte kontaktní telefon
  • připojení na síti provádí vždy pracovníci ČEZ Distribuce, a. s.

Související podklady

Procesní schéma připojení krátkodobého odběru

Informace k připojovacím podmínkám, Připojovací podmínky, Ceník

Žádost o připojení odběrného zařízení (interaktivní verze

Žádost - Smlouva o připojení (interaktivní verze)