Pro odběratele

Sekce obsahující formuláře pro odběratele elektřiny.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Plná moc a čestné prohlášení pro dodavatele (obchodníka) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN). Před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem se seznamte s informacemi pro spotřebitele.

Plná moc pro další osobu - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.

Čestné prohlášení - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář doložte při převodu odběrného místa na nového odběratele v případech, kdy se původní odběratel odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.

Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi. 

2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

2 02 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

2 03 Žádost o připojení elektrického zařízení (lokality) k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete vybudovat připojení nové lokality (např. lokalita rodinných domů, dům s více bytovými jednotkami). Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.

2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.).

2 05 Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového odběratele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 06 Žádost - Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na hladině nn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným dodavatelem (obchodníkem) samostatně.

2 07 Žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového majitele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 08 Žádost o zajištění služby distribuční soustavy vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na hladině vn, vvn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným dodavatelem (obchodníkem) samostatně.

2 09 Protokol o instalaci tepelného čerpadla - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o řádné instalaci tepelného čerpadla v odběrném místě zákazníka jako jeden z povinných dokladů pro přiznání příslušné distribuční sazby. Protokol vyplní oprávněná firma instalující tepelné čerpadlo nebo zákazník formou čestného prohlášení.

2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení.

2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, výroben nebo lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.

Žádost o zkušební provoz - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.