Pravidla fotografické soutěže

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2145. (dále jen „organizátor"), organizuje u příležitosti 10. výročí vzniku společnosti následující fotosoutěže:

a) Elektrické vedení v přírodě

b) O nejhezčí fotografii motýla v blízkosti elektrického vedení

 
Obě soutěže jsou vyhlášeny na období od 1.7.2016 do 30.9.2016 (dále jen „soutěžní období“).

Soutěž je zveřejněna na příslušných internetových stránkách (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, společností ze Skupiny ČEZ a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Skupinou ČEZ se pro účely této soutěže rozumí společnosti ČEZ, a. s., ČEZ Prodej, s.r.o., ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ Měření, s.r.o. a ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (dále jen „Skupina ČEZ“).

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří neuvedou své identifikační údaje nebo jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní a že tato fotografie není nijak vulgární, pobuřující, erotická či vyvolávající jakýkoliv konflikt. Dále potvrzuje, že případným zveřejněním fotografie v jakékoliv podobě nevznikne organizátorovi soutěže žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

Soutěžící musí zaslat nejméně jednu, nejvýše však tři fotografie v elektronické podobě na jedno z výše uvedených témat na adresu soutez {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz.  Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

Soutěžící fotografie musí splňovat tato kritéria:

Fotosoutěž dle čl. 1 písm. a):

Na pořízeném snímku musí být v jakékoliv podobě zachycené distribuční vedení.

Fotosoutěž dle čl. 1 písm. b):

Pořízený snímek musí obsahovat jakéhokoliv motýla v blízkosti elektrického vedení.

Fotografie babočky admirála budou zařazeny do zvláštní kategorie.
Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno Skupiny ČEZ. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání své odpovědi na soutěžní otázky nebo zobrazením informace po zaslání odpovědí na webových stránkách soutěže. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena.

5. Ceny

Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny:

Fotosoutěž dle čl. 1 písm. a):

1. cena:    Sada nářadí do auta s bezp. vestou, modrý kufr

2. cena:    Nářadí na opravu kola v pouzdře

3. cena:    Pikniková deka, světle modrá

Fotosoutěž dle čl. 1 písm. b):

1. cena:    Sada nářadí do auta s bezp. vestou, modrý kufr

2. cena:    Nářadí na opravu kola v pouzdře

3. cena:    Pikniková deka, světle modrá

6. Určení výherce a podmínky získání výher

Organizátor vyhodnotí následující týden po konci soutěže veškeré fotografie doručené během soutěžního období. Do týdne po skončení soutěže poskytne organizátor informaci o počtu soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže. Výherci budou určeni níže popsaným výherním mechanismem:

Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou složenou ze zaměstnanců Skupiny ČEZ. Tři nejlepší fotografie v každé kategorii obdrží věcné ceny. Organizátor si současně vyhrazuje právo udělit zvláštní ocenění dalším soutěžícím.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení výsledků soutěže, ke kterému dojde do 15.10.2016. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými na webových stránkách soutěže a výhru převzít od poštovního doručovatele nebo na příslušném poštovním úřadě v místě bydliště. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 15.11.2016, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 15.11.2016 na webových stránkách soutěže.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává Skupině ČEZ souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Skupiny ČEZ;

b) dává Skupině ČEZ v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo, které organizátorovi a Skupině ČEZ v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora a Skupiny ČEZ, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Skupiny ČEZ, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem a Skupinou ČEZ. Organizátor a Skupina ČEZ je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, Skupina ČEZ nebo třetí osoby pověřené organizátorem nebo Skupinou ČEZ provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi a Skupině ČEZ, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem nebo Skupinou ČEZ v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi a Skupině ČEZ tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor nebo Skupina ČEZ snímek v souladu s jeho určením poskytne.