Povolení ke vjezdu do chráněných území

Postup k uplatnění výjimky vjezdu do chráněných území pro společnosti, které jsou smluvně oprávněny vykonávat vybrané činnosti pro společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Postup k uplatnění výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a Národního parku České Švýcarsko, Národního parku Šumava a Krkonošského národního parku.

Postup slouží pro společnosti, které jsou smluvně oprávněny vykonávat vybrané činnosti na energetickém zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále dodavatel).

Úvod

Zákon č. 114/1992 Sb. zakazuje vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních parcích (§16), chráněných krajinných oblastech (§26) a národních přírodních rezervacích.

Usnesením vlády ČR č. 488 ze dne 20. 4. 2009 byla společnosti ČEZ Distribuce, a. s., stanovena výjimka pro vjezd do chráněných území. Výjimka je platná nejen pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., ale i pro její dodavatele, kteří jsou smluvně oprávněni vykonávat vybrané činnosti na energetickém zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jednou z podmínek uplatnění výjimky je povinnost vyžádání karty o povolení k vjezdu, kterou vydává příslušná Správa národního parku (NP) nebo chráněné krajinné oblasti (CHKO). Příslušná Správa NP resp. CHKO (dále Správa) si může pro konkrétní vstupy v rámci vydání karty stanovit další specifické podmínky.

Postup

Dodavatel s dostatečným předstihem před prováděním činností na zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., požádá Správu, podle místa kde bude práci provádět, o vydání karty o povolení k vjezdu za účelem provádění činností, které jsou uvedeny v dané smlouvě o provedení práce. K žádosti doloží text Výjimky (ke stažení zde) a příslušnou smlouvu o provedení práce uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a. s.

Příslušná Správa posoudí žádost a rozhodne o vydání karty o povolení k vjezdu do chráněného území. Správa si může určit další specifické podmínky, za kterých je možné kartu používat. Tyto podmínky si dodavatel sám se Správou konzultuje. Po vydání karty je dodavatel povinen dodržovat podmínky Výjimky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. včetně dodatečně stanovených podmínek pro konkrétní vstup.

Výjimka stanovená zákonem č. 114/1992 Sb.