Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zahrnuje především prevenci v podobě snahy o předcházení a minimalizaci vzniku odpadů.

Předejít vzniku všech odpadů však nelze. Jako původci nakládáme se vzniklými odpady v souladu s platnými předpisy a máme k této činnosti platná oprávnění.

O funkčnost odpadového hospodářství pečují ekologové společnosti, a to jak metodicky, tak prakticky tam, kde odpady vznikají. Kázeň a svědomitost všech zaměstnanců i pracovníků dodavatelských firem je samozřejmě nezbytnou podmínkou efektivního a ekologického fungování odpadového hospodářství ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpady je řízeno při činnosti každého zaměstnance či pracovníka dodavatele, počínaje produkcí papíru od svačiny až po demontovaná technologická zařízení. Pracoviště jsou vybavena nádobami na běžný, ale i tříděný odpad (papír, plast, spalitelné odpady apod.). Tam, kde si to situace vyžaduje, jsou vytvořena shromažďovací místa odpadů řádně vybavená odpovídajícími označenými nádobami s nutným ekologickým zabezpečením. Důraz je kladen na bezpečné nakládání s nebezpečnými odpady, čistotu a pořádek na pozemcích i v objektech společnosti.

Při provozu transformátorů vvn/vn a vn/vn, které jsou nejčastěji umístěny ve venkovním prostředí, může dojít k úniku oleje z důvodu provozní netěsnosti pláště nebo technologické závady zařízení. Aby nemohlo být poškozeno životního prostředí, jsou stanoviště transformátorů zabezpečena záchytnými jímkami. Dešťová voda zachycená v těchto jímkách je průběžně monitorována na obsah ropných látek. Dle zjištěné kvality je s ní bezpečně nakládáno tak, aby nedošlo k ohrožení podzemních vod.