Ochrana ptactva před úrazem elektrickým proudem

Jedním ze závažných jevů při distribuci elektrické energie je nebezpečí úrazu, a to nejen u lidí, kteří jsou více či méně poučeni již ze školy o působení elektrické energie, ale především ptáků, pro které se stává většinou osudným.

Na sloupech a vodičích elektrického vedení dochází ročně v naší republice ke zranění nebo úhynu stovek chráněných ptáků. K úrazům dochází převážně dvojím způsobem. Především průchodem elektrického proudu při zemním spojení způsobeném rozpětím křídel při dosedání nebo vzlétání ptáků ze sloupů elektrického vedení a dále nárazem letících ptáků do vodičů. Zatímco úrazům způsobeným nárazem ptáků do vedení se dá jen těžko předcházet, existuje již řadu let možnost ochrany proti vzpomínanému zemnímu spojení, které se již bývalé distribuční společnosti poměrně intenzivně věnovaly ještě před platností novely zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (z dubna r. 2004), která povinnost zabránit úrazům a úhynům ptáků na rekonstruovaných a nových vedeních vn ukládá. Četnost zranění v jednotlivých lokalitách je ovlivněna řadou faktorů. Je to především reliéf krajiny, množství a charakter rozptýlené zeleně spolu se zalesněním, umístění tras elektrického vedení ve vztahu k hlavním tahovým trasám a odpočinkovým místům ptáků nebo k hnízdištím spojeným s nabídkou potravy.

O to, aby jedna ze základních potřeb stále se vyvíjející civilizace přestala tak nepříznivě ovlivňovat životní prostředí kolem nás, má naše společnost (dříve regionální rozvodné společnosti) snahu již více než 20 let. Naši specialisté v oblasti ochrany životního prostředí na tomto úkolu úzce spolupracují s odborníky státní správy a ornitology (MŽP, AOPK, ČSO, Ochrana fauny ČR). Předmětem ochrany jsou především dravci jako káně lesní, poštolka obecná, sokol stěhovaný, raroh velký, luňák červený a další. Časté jsou také úrazy sov a čápů bílých. Ochranné prvky zamezující úrazu ptáků byly instalovány již na několika tisících stožárech vysokého napětí.

Náš tip
Shlédněte unikátní záběry zahnízdění Orlovce říčního v umělém hnízdě na stožáru elektrického zařízení.

Ochrana ptactva před úrazem elektrickým proudem zvyšuje nároky na provoz a údržbu elektrické sítě a je nezanedbatelnou investicí při její výstavbě a rekonstrukci. Na straně druhé se stává významným krokem učiněným v zájmu zlepšení vztahu člověka k přírodě a jeho ohleduplnosti k ostatním živým tvorům. V tomto ohledu je třeba mít stále na paměti skutečnost, že vyjmenované ptačí druhy, které tvoří součást naší planety, zde byly dříve než technická vymoženost v podobě využívané el. energie. Nejen proto si je vedení společnosti vědomo těchto souvislostí a od roku 2008 investovala společnost ČEZ Distribuce, a. s., do zabezpečení vedení vysokého napětí před úrazem ptáků na rizikových územích vytipovaných ve spolupráci s ornitology více než 114 milionů Kč.

U nových vedení vysokého napětí dává společnost přednost bezpečným podpěrným bodům, které nedovolují dosednout ptákům do nebezpečné blízkosti vodičů z pohledu možného zemního, resp. fázového spojení. Tento typ ochrany je založen na principu ochrany polohou umístění vodičů, který zabraňuje fázovému, resp. zemnímu spojení prostřednictvím rozpětí křídel ptáků, případně křídel a pařátů. Jedná se o nejbezpečnější a zároveň nejekonomičtější způsob ochrany, nevyžadující doplňkové řešení v podobě dodatečné instalace.

Od roku 2009 je v platnosti novela energetického zákona (zák. č. 158/2009 Sb.), která ukládá zabezpečit všechna vedení vn proti úrazu ptáků do r. 2024.

S ohledem na požadavky některých ornitologů na instalace vizuálních ochran na vodiče velmi vysokého a vysokého napětí, kdy nejsou dosud shromážděny průkazné materiály o mechanických poraněních ptáků, rozhodla se naše společnost jít směrem získání potřebných informací. V této souvislosti jsme spustili v červenci roku 2011 monitorovací systém na úseku vedení vysokého napětí přes řeku Labe. Výsledkem dosavadního monitorovacího zařízení je, že dosud nebyl zaznamenán žádný náraz do tohoto monitorovaného vedení. Výsledky monitorování poskytnou cenné údaje pro efektivní řešení tohoto rizika s vazbou na případná opatření.