Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145 (dále jen “ČEZ Distribuce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

ČEZ Distribuce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje ČEZ Distribuce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu.

Osobní údaje získává ČEZ Distribuce přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Účely zpracování osobních údajů společností ČEZ Distribuce:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení právní povinnosti ČEZ Distribuce

  ČEZ Distribuce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro účely plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “EZ“) také ukládá společnosti ČEZ Distribuce, jakožto provozovateli distribuční soustavy elektrické energie, ve smyslu ustanovení § 25 EZ povinnost zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj této distribuční soustavy a dále mj. povinnost poskytovat služby distribuční soustavy. 
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

  ČEZ Distribuce shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření nebo změnu dané smlouvy. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, zároveň je však sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. V některých případech je rozsah osobních údajů navíc přímo určen obecně závazným právním předpisem. 
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby 

  ČEZ Distribuce shromažďuje a zpracovává osobní údaje zejména za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jakožto provozovatele distribuční soustavy elektrické energie, a za účelem ochrany svých klientů či dalších subjektů.

Zajištění a poskytnutí služby

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány z důvodu zajištění či poskytnutí příslušné služby, vyřízení žádostí, reklamací či stížností aj.

Ochrana majetku, osob a bezpečnosti významných prvků distribuční soustavy

Za účelem ochrany osob a majetku ČEZ Distribuce proti případným protiprávním jednáním dalších subjektů jsou na vybraných nemovitostech ve správě či vlastnictví ČEZ Distribuce instalovány bezpečnostní kamerové systémy, jejichž prostřednictvím tak může docházet ke zpracování osobních údajů.

Neoprávněné odběry § 51 EZ

Záznamy mobilních kamer slouží k dokumentaci zjištění, zamezení a odstranění neoprávněných odběrů elektřiny dle ust. § 51 EZ, ke zjištění a zamezení ztrát distribuční soustavy a zajištění důkazních prostředků pro potřeby vymáhání náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, to vše v souladu s požadavky legislativy a judikatury.

V případě komunikace subjektu údajů telefonicky prostřednictvím kontaktní linky ČEZ Distribuce, může být tento telefonický hovor z výše uvedených důvodů a za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, nahráván.

Rozsah zpracování osobních údajů společností ČEZ Distribuce:

ČEZ Distribuce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu, evidenční číslo obchodního partnera, informace získané na základě odečtu měřicích zařízení, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. 

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ČEZ Distribuce a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli ČEZ Distribuce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu se ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů ČEZ Distribuce jsou zejména:             

 • společnosti Skupiny ČEZ,
 • osoby, které provádějí kontrolu odběrných míst,
 • dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 • dodavatelé kamerových systémů umístěných v prostorách ČEZ Distribuce,
 • další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
 • osoby, které poskytují společnosti ČEZ Distribuce služby v případě, že se klient rozhodne služeb využít,
 • jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností ČEZ Distribuce technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje ČEZ Distribuce i od zpracovatelů osobních údajů.

S platností od 1. 7. 2017 již pro společnost ČEZ Distribuce nezpracovává osobní údaje společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.

ČEZ Distribuce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

ČEZ Distribuce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že ČEZ Distribuce nebo smluvní zpracovatel ČEZ Distribuce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat společnost ČEZ Distribuce nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby ČEZ Distribuce nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

ČEZ Distribuce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Nařízení GDPR

ČEZ Distribuce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů: 

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.