Rozvoj optické infrastruktury | ČEZ Distribuce

Rozvoj optické infrastruktury

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., zveřejňuje svou dlouhodobou koncepci rozvoje optické infrastruktury do roku 2030.

Koncepce rozvoje optické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ke stažení)

V souladu s ustanovením Energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy oprávněn zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Rozvoj optické sítě umožní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zvládnout technologické změny související s nárůstem decentralizované výroby, rozvojem elektromobility, zvyšujícími se nároky na spolehlivost distribuční sítě či očekávaným nárůstem objemu měřených a přenášených dat z inteligentních měřicích systémů. Díky optické infrastruktuře bude možné rychleji zavádět nové technologie a inteligentní sítě poskytnou spotřebitelům technologickou podporu pro zvýšení účinnosti využití energie.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto povinná osoba, tímto dále sděluje, že případné žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře pro fyzickou infrastrukturu specifikovanou v Koncepci bude do roku 2030 odmítat ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb. z důvodu nedostupnosti prostoru fyzické infrastruktury k umístění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně budoucích potřeb povinné osoby. Žadatelé o přístup k fyzické infrastruktuře (oprávněné osoby) se tak mohou ještě před podáním žádosti seznámit s plánem umístění technologií ČEZ Distribuce, a. s., dotčených výstavbou vlastní optické infrastruktury, aby mohli předcházet vzniku marně vynaložených nákladů za zpracování žádosti o přístup.